Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement biljartvereniging Michgorius te Oldenzaal

 1. De vereniging stelt zich ten doel door onderlinge en regionale wedstrijden de biljartsport te beoefenen.
 2. In zijn algemeenheid kan gesteld worden: vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord. Lid van de vereniging kan worden een persoon, die de 55-jarige leeftijd heeft bereikt, beneden deze leeftijdgrens is dispensatie nodig van het bestuur.
  Deelneming aan wedstrijden in regionaal verband blijft beneden voornoemde leeftijdgrens niet mogelijk.
 3. Het bestuur van de biljartvereniging bestaat uit tenminste drie personen: nl. een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester.
  De wedstrijdleider alsmede teamleiders kunnen tot het bestuur worden toegelaten en hebben dan dus volledig stemrecht.
 4. Het gekozen bestuur kan onderling de bestuurstaken verdelen, uitgezonderd de functie van voorzitter. Laatstgenoemde dient door de algemene ledenvergadering te worden gekozen.
 5. Volgorde van aftreden: eerste jaar de voorzitter, tweede jaar de penningmeester en in het derde jaar: de secretaris.
  Een bestuurslid wordt gekozen voor de periode van drie jaren en is direct herkiesbaar. Is er sprake van  tegenkandidaten gesteld, dient hierover een stemming plaats te vinden.
 6. De voorzitter dient de vergadering in goede banen te leiden.
  Hij opent en sluit de vergaderingen.
  Tevens dient hij met de gehele gang van zaken in de vereniging op de hoogte te zijn.
 7. Op de vergadering geeft de secretaris een verslag over het afgelopen jaar en de penningmeester geeft een financieel overzicht van afgelopen boekjaar.
 8. Eens per jaar wordt het geldelijk beheer van de penningmeester gecontroleerd.
  Dit doet een kascommissie, welke uit twee leden bestaat.
  Deze leden worden op de jaarvergadering benoemd.
  Deze leden mogen niet langer dan twee jaren zitting hebben in deze kascommissie.
 9. Per jaar dienen tenminste twee vergaderingen te worden gehouden: in januari de algemene jaarvergadering en na afloop van de competitie of voor aanvang van de regiocompetitie een 2de vergadering.
 10. Het bestuur kan op elk gewenst tijdstip, indien hiertoe aanleiding bestaat, een bestuursvergadering beleggen.
 11. Het bijeenroepen van een tussentijdse ledenvergadering geschiedt door het bestuur en/of door tenminste acht leden (er dient een schriftelijk verzoek met vermelding van reden(en) ingediend te worden.
 12. Bij tussentijds aftreden van een van de bestuursleden kan in overleg met de leden een plaatsvervanger worden aangewezen, die tot de jaarvergadering de taken waarneemt.
 13. Ingrijpende beslissingen die het bestuur neemt of voordraagt dienen door de      ledenvergadering te worden goedgekeurd met meerderheid van stemmen (de helft + 1).
 14. Geen besluiten kunnen worden genomen wanneer minder dan de helft van de leden aanwezig is.
 15. Een lid, dat door zijn houding en/of gedrag de goede naam van de vereniging in diskrediet brengt, kan op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering worden geroyeerd.
 16. De wedstrijdleider bepaalt het aantal wedstrijden, en het te maken caramboles. Deze worden door hem bepaald naar het gemiddelde. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Indeling van de teams gebeurt in onderling overleg tussen teamleiders en bestuur.
  Elk team bestaat uit max. 5 spelers. Er dient gerouleerd te worden.
  De verantwoording hiervoor ligt geheel bij de teamleiders.
 17. Bij verhindering met betrekking tot deelname aan wedstrijden in competitieverband dient zo spoedig mogelijk de teamleider hiervan in kennis te worden gesteld.
  Dit kan zowel telefonisch als mondeling geschieden.
  Voor de onderlinge competitie dient voornoemde afmelding te geschieden bij de      wedstrijdleider.
 18. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd, wanneer hiertoe aanleiding    bestaat.
  Elke verandering dient echter wel ter vergadering met tweederde meerderheid van stemmen te worden aangenomen.
 19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

               Goedgekeurd door bestuur en leden van de biljartvereniging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *